Algemeen

Per 25 mei 2018 is een nieuwe wet van toepassing, namelijk de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) ter bescherming van privacy van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

 

Psychologenpraktijk Fidelis en uw persoonsgegevens

Als u zich bij ons aanmeldt voor een intake of behandeling, vragen wij u om persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en mailadres. Deze informatie is nodig om u medisch goed te kunnen behandelen en om de behandeling financieel af te handelen. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van deze gegevens noemen we het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

 

Plichten van praktijk Rosman

Psychologenpraktijk Fidelis is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:
  • zorgverlening
  • doelmatig beheer
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen Psychologenpraktijk Fidelis hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medisch-psychologische gegevens geldt op dit moment een bewaarplicht van 20 jaar (vanaf het laatste behandelcontact)
 •  

Uw rechten als betrokkene

U heeft als patiënt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als de gegevens niet op grond van een andere wettelijke regeling bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Psychologenpraktijk Fidelis. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Psychologenpraktijk Fidelis hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Voor het aanvragen en verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden is uw toestemming nodig.  
De medewerkers van Psychologenpraktijk Fidelis hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Voor het aanvragen en verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden is uw toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

 

Uitwisseling gegevens

Tijdens de intakeprocedure worden mogelijk, indien van toepassing, eerdere GGZ behandelgegevens opgevraagd. Dit gebeurt schriftelijk, met uw handtekening voor toestemming. Ook kunnen er medische gegevens gedeeld worden met andere medisch en/of psychologische specialisten waar u in behandeling bent (geweest). Dit gebeurt uitsluitend met uw (mondelinge of schriftelijke) toestemming.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw behandelaar, mevrouw Van den Brink hierover graag met u in gesprek.

Meer lezen?

Voor meer informatie over het omgaan met medische gegevens verwijzen we u naar de website van de NFG www.de-nfg.nl.